Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Dergimiz, Türkiye ve dünyada Eğitim alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma, deneme/derleme ve çevirilerin yayımlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Yılda iki kez yayımlanmaktadır. Makaleler yayımlanmak üzere Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca olarak düzenlenebilir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya başka bir dergide yayımlanmak üzere sunulmuş olmaması gerekmektedir.

Hakemler tarafından olumlu rapor verilmeyen yazılar yayımlanmaz ve yazarına iade edilmez. Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği taktirde A.İ.B.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi bütün yayım haklarına sahiptir.


Cilt 14 Sayı 1

İçindekiler

Makaleler


İçindekiler Full Text (English) Tam MetinÖğrenci Yeteneğinin Kestiriminde Bilişsel Tanı Modelleri ve Uygulamaları Full Text (English) Tam Metin

T. Oğuz Başokçu


Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenlerinin 60-72 Aylık Çocukların Okula Hazır Bulunuşluklarına İlişkin Görüşleri Full Text (English) Tam Metin

Ayşe Nur Kutluca Canbulat, Füsun Yıldızbaş


Grafik Düzenleyiciler ve Ortaöğretim Fizik Ders Kitaplarında Kullanımlarının İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Canan Nakiboğlu, Merve Çamurcu


Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocukların Eğitim Problemleri - Değerler Eğitimi ile İlişkili Bir Değerlendirme Full Text (English) Tam Metin

Mustafa Bakırcı


Sanat Eğitiminde Müzelerin Eğitimsel Rolleri ve İşlevleri Full Text (English) Tam Metin

Alpaslan Uçar


Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojiye İlişkin Görüşleri Full Text (English) Tam Metin

Fatma Nazlı Karaa, Fatih Aydın, Mehmet Bahar, Şirin Yılmaz


Psikolojik Doğum Sırasının Psikolojik Sağlamlığın Yordanmasındaki Rolünün İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Vesile Oktan, Hatice Odacı, Çiğdem Berber Çelik


Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programını Uygulamaya Yönelik Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları Full Text (English) Tam Metin

İlker Kösterelioğlu, Raşit Özen


Türkiye‘de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Ayhan Aydın, Şengül Uysal


Somut ve Sanal Manipülatif Destekli Geometri Öğretiminin 5. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Yapıları İnşa Etme ve Çizmedeki Başarılarına Etkisi Full Text (English) Tam Metin

Hakan Yaman, Tarık Şahin


Sınıf Öğretmenlerinin Görsel Sanatlar Dersi Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Görüşleri ve Çözüm Önerileri Full Text (English) Tam Metin

Derya Kahraman


4-5 Yaş Çocuklarının Sosyal Yetkinlik, Saldırganlık, Kaygı Düzeyleri ile Anne-Babalarının Ebeveyn Özyeterliği Algısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Hülya Gülay Ogelman, Zeynep Çiftçi Topaloğlu


Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Teknolojiye İlişkin Yeni Eğilimler Full Text (English) Tam Metin

Metin Öztürk


Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Soruların Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu Full Text (English) Tam Metin

Mehmet Kaan Demir, Tugay Tutkun, Çavuş Şahin, Salih Z. Genç


Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları İndeksi‘nin (YÖDİndeksi) Türkçeye Uyarlanması Full Text (English) Tam Metin

İbrahim Akar


İlköğretim Müzik Dersine Yönelik Veli ve Öğrenci Görüşleri Full Text (English) Tam Metin

Abdurrahman Şahin, Mehtap Toraman


Understanding Confidence Intervals With Visual Representations [English] Full Text (English) Tam Metin

Bilgin Navruz, Erhan Delen


Ortaokul 7. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi Full Text (English) Tam Metin

İshak Kozikoğlu


Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Kullanma Öz-Yeterlik Düzeyleri Full Text (English) Tam Metin

Işıl Aktağ


Kayıp Veri Ele Alma Yöntemlerinin T-Testi ve ANOVA Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

İbrahim Alper Köse, Begüm Öztemur


Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Bilim Kavramına İlişkin Metaforları Full Text (English) Tam Metin

Çemal Bıyıklı, Makbule Başbay, Alper Başbay


Süreç Temelli Yaratıcı Yazma Uygulamalarının Yazılı Anlatıma ve Yazmaya İlişkin Tutuma Etkisi Full Text (English) Tam Metin

Özge Erdoğan, Banu Yangın


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Full Text (English) Tam Metin

Cengiz Dönmez, Salih Uslu


Özel Etüt Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin Sorumlulukları: Bir Durum Çalışması Full Text (English) Tam Metin

Nihan Coşkun, Kerim Gündoğdu

Duyurular

 

Yazarların Dikkatine

 
Aşağıda yayın süreci detaylı olarak açıklanmıştır.  
Yayın Tarihi: 2014-06-10 Daha fazlası...
 

Geniş Özet Hakkında

 

Değerli yazarlarımız 17.02.2014 tarihinden itibaren dergimize göndereceğiniz makalelerin sonunda 1000-1500 kelimeden oluşan İngilizce geniş özete yer vermeniz gerekmektedir. 

Saygılarımızla.

 
Yayın Tarihi: 2014-02-17
 

İndeks

 
Dergimiz ASOS Index, Tübitak ULAKBİM Ulusal Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals) ve Türk Eğitim İndeksi (tei) tarafından dizinlenmektedir.  
Yayın Tarihi: 2013-07-18
 
Daha fazla duyuru...


İletişim Adresi: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14280 Gölköy-BOLU

Tel: 0 374 254 10 00 / 16 06 Faks: 0 374 253 46 41 E-posta: aibuefdergi@gmail.com

ISSN (Basılı): 1303 - 0493 

ISSN (Elektronik):